اهداف مدیکال کالج

با تجربه ای قریب به دو دهه در دنیای بی نهایت آموزش و پرورش مربوط به امور تحصیلی نوجوانان و جوانان آینده ساز این مرز و بوم و با مشاوران مجرب و نخبه برآنیم که کیفیت را در امور تحصیلی و یادگیری، بیشتر از پیش و نیکوتر از نیکو، باز تعریف کنیم.

چه بسا به پشتوانه این همت عظیم که بن مایه­ی اهداف والای مجموعه مدیکال کالج است بتوانیم سهم بسزایی در پیشرفت تحصیل و پیشبردِ تصمیمِ نوجوانان و جوانانِ جویای علم، به صورت عام داشته باشیم و حتی با توکل بر پروردگار عالِم و عالَم، مسیر ناهموار و ناگوارِ تحصیل را همواره، هموار و گوارا کنیم.

مدیکال کالج خواهان آن است که سردرگمیِ نوجوانانِ دانشخواه را به تمرکزِ تحصیلی مبدل کند. چرا که آفرینش عملی در مباحث علمی در تمام انسانها نهادینه است و فقط موانعِ سردرگمی در دوران تحصیلی، عامل بازدارنده آن است.  مدیکال کالج بر خود وظیفه می داند که شرایطِ مطلوبِ آفرینشِ علمی را در فضایی متمرکز برای نوجوانان و جوانان به ارمغان آورد.

امروزه، شرایط تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان با معیارهای آکادمیک و آموزشی، قبل از امپراطوریِ اینترنت، تفاوت های چشمگیری دارد. مدیکال کالج با تسلط بر همین معیار، به دنبالِ کیفیت و کمیتی است که ارزش های نوین آموزشی را قدر بداند و برای نوجوانان و جوانان، بی دریغ آن را گسترش دهد.

 

که در این راه چنان انگیزه والا و محکمی وجود دارد که بی شک به جز قدرتِ بی همتایِ خدایِ بزرگ، هیچ محدودیتی توانِ ممانعت برای نیل به این اهداف را نخواهد داشت.

با اقتدار، مدیکال کالج امیدوار است و جز اصول خود می داند و توقع دارد، از دانش آموزان و دانشجویان که پس از تحصیل و فراگیری علم، به کشورِ خود جان بر کف خدمت کنند تا به مانند همیشه بذرِ ایرانی بهتر از دیروز را در سرزمین اندیشه و کار بکارند و تا روزگار روزگار است این چنین باشد، برای ایرانی آباد که دست به دست هم می دهیم به مهر، غیرت و تعصب.

مدیکال کالج، مسئولیت اجتماعی خود را با توان و مجالِ مشخصی، بسیار سنگین می داند و قصد دارد، سالیانه دانش آموزان و دانشجویانی را با انواع بورسیه­ی تحصیلی حمایت کند که جز شعار های اصلی این مجموعه هم همین است؛ نیّت و انجامِ کارِ خیر، در نزدِ خدا بی پاداش نمی ماند…