ﻳﮑﯽ ﺍﺯ بهترین ﮔﺯینه ﻫﺎ ﺑﺭﺍﯼ تحصیل ﻭ رسیدن ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ تحصیلی ﺩانش پذیران ، ﺩانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ﺍﺳﺕ ، ﺍﺯ ﺍﻳﻥ جهت ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه تنوع ﺍﺭﺍﺋﻪ رشته ی بسیار ﺑﺎﻻﻳﯽ ﻭجود ﺩﺍﺭﺩ.ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه بسیار مراحل ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ ، ﺍﺯ ﺍﻳﻥ جهت ﮐﻪ آزمون ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻭ محدودیت سنی نداشته ﻭ پذیرش صرفا ﺑﺭ ﺍﺳﺎﺱ سوابق تحصیلی انجام ﻣﯽ شود.

دانشگاه های خصوصی ترکیه

● مزایای تحصیل ﺩﺭ دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه
● رنکینگ و رتبه بندی دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه

● معرفی بهترین دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه
● شرایط اخذ پذیرش ﺩﺭ دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه
● دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺎیید ﻭﺯﺍﺭﺕ علوم ، فناﻭﺭﯼ ﻭ تحقیقات
● معرفی برخی ﺍﺯ ﺩﺍنشگاﻩ ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ​​​​​​​
● ﻣﻘﺎﻁﻊ تحصیلی ﺩﺭ دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه


مزایای تحصیل ​​​​​​​ﺩﺭ دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ​​​​​​​

تحصیل ﺩﺭ دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه گزینهﯼ مناسبی ﺑﺭﺍﯼ تحقق ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﻭ اهداف ﺩﺍنشجوﻳﺎﻥ ﺍست .تحصیل ﺩﺭ بیشﺍﺯ ۵۰ دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ، ﺑﻪ دو ﺯﺑﺎﻥ ﺍنگلیسی ﻭ ﺗﺭﮐﯽ ﺍﻣﮑﺎﻥ پذیر ﻣﯽ ﺑﺎشد.ﺩﺍﻧﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ خصوﺻﯽ ﺗﺭکیه ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭشته ﻫﺎﯼ پزﺷﮑﯽ ، ﺩندانپزﺷﮑﯽ ، ﺩﺍﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ،تمامی ﺭشته ﻫﺎﯼ مهندﺳﯽ ، مدیریت ﻭ رشته ﻫﺎﯼ هنرﯼ ، ﺳﺎﻟﻬﺎست ﮐﻪ ﺩﺭ شماﺭ ﺑﺭترین ﺩﺍنشگاه ﻫﺎﯼ خصوﺻﯽ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ گرفته ﺍست .ﺷﻬﺭﻳﻪ ﺩانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ﺗﺭکیه متفاوت ﺍﺯ ﺷﻬﺭﻳﻪ ﺩانشگاه ﻫﺎﯼ ﺩﻭلتی ﻣﯽ ﺑﺎشد ، ﮐﻪ این  ﺗﻔﺎﻭﺕ هزینه ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ میزان بهره مندی ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ، تجهیزات ﺁﺯﻣﺎیشگاهی ﻭ .... ﺍست.

ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ عنوان دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه برﺧﯽ افراد ﺩﺭ کیفیت ﺍعتبار ﻭ سطح تحصیل ﺁﻥ ﺩﭼﺎﺭ تردید ﻣﯽ شوند ﮐﻪ ﺍین ﺗﻔکری عمیقا ﻧﺎﺩﺭست ﺍست. عنوان دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ﺩﺭ فهرست بهترین ﺩانشگاه ﻫﺎﯼ ﺩنیا ﺩلیل خوبی برﺍﯼ ﺑﺭهم ﺯﺩﻥ ﺍین تفکر ﻣﯽ ﺑﺎشد.ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ گذشته ، ترکیه ﺩﺭ پذیرش ﺩﺍنشجو ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ پیدا  ﮐﺭﺩﻩ ، ﺍنتخاب ﺍﻭﻝ ﺩﺍنشجویان ، علل ﺍلخصوص ﺩﺍنشجویان ﺍیراﻧﯽ، ﺩﺍنشگاه ﻫﺎﯼ معتبر ﺗرکیه ﻣﯽ باشد .مدرک دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه در سراسر ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻭﺭﺩ ﺗﺎیید ﺍست.تحصیل ﺩﺭ ﺗﺭکیه ﺩﺭ ﻣﻘﺎیسه ﺑﺎ تحصیل ﺩﺭ ﺍنگلستان ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺭ کشورهای ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ، هزینه ﭘﺎیین ترﯼ ﺩﺍﺭﺩ . ​​​​​​​

ﺭنکینگ ﻭ ﺭتبه ﺩﺍنشگاه ﻫﺎﯼ خصوﺻﯽ ترکیه 

تعداد ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺩﺍنشگاه خصوصی ﺩﺭ ترکیه وجوﺩ ﺩﺍﺭند ، ﮐﻪ ﺑﻪ لحاظ  علمی توانسته اند ﺭتبه مناسبی ﺩﺭ زمینهﯼ استاندﺍﺭﺩﻫﺎﯼ QS ﻭ ﺭنکینگ ﺟﻬﺎﻧﯽ کسب کنند . ​​​​​​​
تعدادی  ﺍﺯ این ﺩﺍنشگاه ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻭﺍنید ﺩﺭ جدﻭﻝ ﺯیر مشاهده کنید.

ﻧﺎﻡ ﺩﺍنشگاه ﻭ ﺭتبه QS ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2023​​​​​​

دانشگاه هارنک جهانی
دانشگاه کوچ477
دانشگاه فنی خاورمیانه 510 - 501
دانشگاه ﺳﺎﺑﺎنچی540 - 531
دانشگاه بیلکنت570 -561
دانشگاه فنی استانبول650 - 601
دانشگاه بغازچی750 - 701
دانشگاه استانبول1000 - 801
دانشگاه حاجت تپه1000 - 801
دانشگاه آنکارا1200 - 1001

لیست برترین ﺩﺍنشگاﻩ ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2023 ​​​​​​​

نام دانشگاه
ﺩﺍنشگاه کوﭺ
ﺩﺍنشگاﻩ ﺑﺎهچه شهیر
دانشگاه باشکنت
دانشگاه یدی تپه
ﺩﺍنشگاه آﺟﯽ ﺑﺎﺩﺍﻡ
ﺩﺍنشگاه مدیپول ﺍستانبول
ﺩﺍنشگاه مدیپول ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ
ﺩﺍنشگاه بیلکنت
دانشگاه سابانجی
دانشگاه آیتلیم

پذیرش ﺩﺭ ﺩﺍنشگاﻩ ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ممکن است ﺑﺎ هم متفاوت باشد ، ﺍﻣﺎ موسسه ﯼ مدیکال ﮐﺎﻟﺞ ﺍﻳﻥ فرآیند ﺭﺍ ﺑﻪ صورت ﮐﻠﯽ برﺍﯼ شما ﮔﺭﺩﺁﻭﺭﯼ کرﺩﻩ ﺍست.

 1: درخواستﺁﻧﻼﻳﻥ

ﻣﺭﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺕ ﺩﺍنشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ﻣﻭﺭﺩ نظرتان ﻭ تکمیل ﻓﺭﻡ درخواست ﮐﻪ ﺷﺎمل ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯼ ﺍطﻼﻋﺎﺗﯽ مانند سوابق تحصیلی ، معدل ، اطلاعات شخصی ﻭ .... ﻣﯽ ﺑﺎشد.

 2: مدﺍﺭﮎ 

مواردی مانند ﺭﺯﻭﻣﻪ ، مدرک تحصیلی ، ترجمه مدرک ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ترﮐﯽ ﻳﺎ ﺍنگلیسی ، توصیهﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﺎیر اسناد ﻣﯽ ﺑﺎشد.
 
 3: مصاحبه

 گفتگو ﺩﺭ خصوص اهداف  تحصیل ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍنشگاه و کشور ، سنجش سطح علمی ﻭ ﺳﺎﻳﺭ مباحث ﻣﯽ ﺑﺎشد ، ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺮخی ﺍﺯ دانشگاه های خصوصی ﺗﻮﺍﻧﺪ یه ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻭ آنلاین ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ.

 4: پذیرش

پس ﺍﺯ ﻧﻬﺎﻳﯽ شدن ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﺎﻣﻝ شرایط شما ، دانشگاه تصمیم   می گیرد ﮐﻪ شما ﺭﺍ مورد پذیرش قراﺭ ﺩهد ﻳﺎ خیر ، ﺩﺭ صورت پذیرفته شدن ، شما ﻳﮏ ﻧﺎﻣﻪ ، ﺣﺎﻭﯼ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻣﺭﺑﻭﻁ ﺑﻪ ثبتﻧﺎﻡ ﻭ ﺷﺭﺍیط ﻣﺎﻟﯽ ﺩﺭﻳﺎفت خواهیدﮐﺭﺩ.

 5: ثبت ﻧﺎﻡ

شما باید ﻣﺭﺍﺣﻝ ثبت نام  ﺭﺍ طی کرﺩﻩ ﻭ شهریه تعیین شده ﺭﺍ پرداخت کنید ﺗﺎ ﺑﻪ طور رسمی ﺩﺭ دانشگاه خصوصی پذیرفته شده ﺍﻣﮑﺎﻥ تحصیل ﺭﺍ داشته باشید.
ﻣﺭﺍحل ثبت ﻧﺎﻡ ﻭ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ ﺭیزی  پذﻳﺭﺵ ﻫﺭ دانشگاه خصوصی ترکیه ﺑﺎ دانشگاه ﻫﺎﯼ ﺩیگر متفاوت است ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍین زمینه کارشناسان مجرب موسسه مدیکال ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺎ اطلاعات دقیق اﺯ نحوه ﯼ ثبت ﻧﺎﻡ دانشگاه ﻫﺎ ، متقاضیان ﺭﺍ همراهی ﻣﯽ نمایند .

​فرآیند پذیرش ﺩﺭ ﺩﺍنشگاﻩ ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه​​​​​​​

معرفی برخی ﺍﺯ ﺩﺍنشگاﻩ ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ​​​​​​​

ﺩﺍنشگاه کوچ

در ﺳﺎﻝ ۱۹۹۳ ﺗﺎسیس شد ، ﻳﮏ دانشگاه غیر انتفاعی ﺩﺭ ﺷﻬﺭ استانبول ترکیه ﻣﯽ باشد . این دانشگاه  ﺩﺍﺭﺍﯼ ۲۲ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ۴۳ ، ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارشد ﻭ ۳۰ ﺑﺭﻧﺎﻣﻪ دکتری است .ﺩﺍﺭﺍﯼ رتبهﯼ ﺟﻬﺎﻧﯽ 477 ﻣﯽ باشد ﮐﻪ ﺩﺭ زمرهﯼ معتبرترین دانشگاه ﻫﺎﯼ خصوصی ترکیه ﺑﻪ شمار می آید . ​​​​​​​


دانشگاه سابانج

در سال ۱۹۹۸ تاسیس شد ، اولین دانشگاه در ترکیه است که به عضو بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) است.این دانشگاه در میان 510 دانشگاه برتر دنیا قرار دارد و رتبه سوم را در بین دانشگاه های ترکیه از آن خود کرده است.
دانشگاه سابانجی که در فاصله ی 40 کیلومتری از مرکز شهر استانبول می باشد ، اکنون ۱۱ برنامه کارشناسی، ۵۰ برنامه کارشناسی ارشد و ۱۷ برنامه دکترا ارائه می‌دهد.


دانشگاه بیلکنت

در سال 1948 توسط پروفسور İhsan Doğramacı تاسیس شد ، اولین دانشگاه علوم پایه ترکیه محسوب می‌شود. این مؤسسه آموزشی عالی به دلیل سطح آموزشی بالا ، تحقیقات علمی فراوان ، فعالیت‌های فرهنگی و هنری متعدد دانشجویان ،  یکی از دانشگاه‌های پیشرو در ترکیه است.
که 2 شعبه یکی در شهر استانبول و دیگری در شهر آنکارا دارد . دانشگاه بیلکنت دارای ۲۹ رشته در مقطع کارشناسی و ۵۹ رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.


دانشگاه آیدین استانبول 
​​​​​​​

این دانشگاه در تاریخ  ۲۰۰۷  با شعار پیش به سوی آینده روشن در استانبول ترکیه تأسیس‌ شده است , به همین جهت این دانشگاه به اماده کردن دانشجویان برای اینده شغلی مناسب و کار در ترکیه یا خارج از کشور اهمیت فراوانی میدهد . آیدین استانبول شامل 10 دانشکده است ، ۶۳ برنامه کارشناسی , ۷۴ برنامه کارشناسی ارشد و ۱۷ برنامه دکتری است.


بیلگی استانبول

این دانشگاه استانبول در ۱۹۹۶ با شعار برای زندگی بیاموز ، نه برای مدرک تاسیس شد . این دانشگاه دارای ۳ پردیس اصلی در استانبول می باشد . دانشگاه بیلگی  استانبول بیش از ۲۰ هزار دانشجو ، ۱۵۰ برنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد. دارای ۷ دانشکده ، ۳ موسسه ، ۴ کالج و ۳ مدرسه حرفه‌ای است.​​​​​​​

​​​​​​​باهچه شهیر 

 این دانشگاه  با شعار یک دانشگاه جهانی در قلب استانبول در سال 1998 تاسیس شد . باهچه شهیر که در محدوده اروپایی شهر استانبول قرار دارد ،  دارای یک کالج ، هنرستان ، مدرسه زبان و مدرسه فنی حرفه‌ای  بوده ، که 12 برنامه تحصیلات تکمیلی را ارائه می‌دهد .
 
دانشگاه آتلیم

این دانشگاه که در سال ۱۹۹۷ در شهر آنکارا تاسیس شده است , هم اکنون در میان ۳۰۰ دانشگاه ارزیابی شده بر اساس رتبه بندی کشورهای بریکس و اقتصادهای نوظهور رتبه ۶۲ را دارد و دارای رتبه ۴ در میان دانشگاه‌های علوم پایه ترکیه قرار گرفته است .  
 
دانشگاه باشکنت 

 این دانشگاه در شهر آنکارا قرار دارد که در سال 1994 تاسیس شده است .
امکان تحصیل به دو زبان ترکی و انگلیسی برای متقاضیان در این دانشگاه وجود دارد , دانشگاه  باشکنت در حال حاضر شامل ۱۲ دانشکده است.


امکانات رفاهی دانشگاه های خصوصی ترکیه

دانشگاه های خصوصی ترکیه از امکانات رفاهی مختلفی که شامل:

●خوابگاه های دانشجویی
●کتابخانه ها
●آزمایشگاه ها
●سالن های ورزشی
●باشگاه های ورزشی دانشجویی
●خدمات حمل و نقل
●مراکز بهداشتی
●سالن های غذاخوری در ظرفیت های بالا
●سالن ها ی آمفی تئاتر
​​​​●انواع سالن های همایش

مقاطع تحصیلی در دانشگاه های خصوصی ترکیه ​​​​​​​

سیستم تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه تفاوت چندانی با سیستم تحصیل در اروپا ندارد.
​​​​​​​تحصیل در دانشگاه‌های ترکیه در سه سطح کارشناسی ، کارشناسی‌ارشد و دکتری انجام می‌گیرد.

 تحصیل در مقطع کارشناسی در ترکیه
​​​​​​​ 
شرایط اختصاصی پذیرش در هر یک از رشته‌ها و مقاطع با یکدیگر متفاوت است ، به‌ عنوان نمونه اگر قصد دارید برای دریافت کارشناسی در ترکیه اقدام کنید ، باید ابتدا از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده یا در شرف فارغ‌التحصیلی از آن باشید. ​​​​​​​

تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی در ترکیه ​​​​​​​

یکی از پرتقاضاترین مقاطع تحصیلی برای ایرانیان در کشور ترکیه ، مقطع کارشناسی‌ارشد است. دانشجویان ایرانی در بیشتر موارد ، پس از اتمام دوره کارشناسی در ایران ، برای تحصیل در مقطع کارشناسی‌ارشد در ترکیه اقدام می‌کنند تا بتوانند با اخذ مدرک تحصیلی بین‌المللی از دانشگاه‌های برتر این کشور ، امکان تحصیل در سایر کشورها را بدست آورند.
اگر می‌خواهید مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در ترکیه کسب کنید ، ضمن بررسی شرایط خاص هر رشته در وب‌ سایت دانشگاه موردنظر ، باید مجموعه‌ای از مدارک را فراهم کنید.
کارشناسان خبره و مجرب موسسه ی مدیکال کالج با سال ها تجربه موفق و با توجه به شرایط شما و بر اساس خواسته ها و محدودیت های فردی که دارید ، از ابتدای فرآیند تصمیم به مهاجرت تحصیلی تا پذیرش کامل رشته و دانشگاه مورد نظرتان  همراه شما خواهند بود ، برای بهره مندی از مشاوره تخصصی رایگان مشاورین مدیکال کالج ، همین الان با شماره های مجموعه تماس بگیرید.



به امید موفقیت روزافزون تمامی دانشجویان عزیز و آینده ای روشن برای ایرانمان.​​​​​​​
​​​​​​​