بررسی عملکرد و روند تحصیلی دانش پذیران و دادن اطلاعات دقیق روند تحصیلی دانش پذیر به اولیا از جمله مهمترین اقدامات آموزشی مدیکال کالج است. بررسی کیفی و کمی آزمون های آزمایشی، یوس های برگزار شده ی دانشگاه ها در سال های مختلف، تعداد دقیق ساعت کلاس های ریاضی، هندسه، هوش برگزار شده، تعداد غیبت دانش پذیر در کلاس ها، بررسی حضور مستمر دانش پذیر در سالن مطالعه از موضوعاتی است که هر ساله در یک جلسه ی حضوری به خانواده ها اطلاع داده می شود و با توجه به این فرایند با خانواده ها در خصوص انتخاب بهترین مسیر برای ادامه ی روند تحصیلی دانش پذیران به گفت و گو می پردازیم.
در انتهای جلسه خاطرات و تصاویر از گشت و گذار های دانش پذیران در کالج به نمایش گذاشته می شود و یک ارائه ی کلی از تمامی فعالیت های صورت گرفته در سال تحصیلی به همراه کارنامه ی دانش پذیران به خانواده ها ارائه می شود.

گفتنی های جدید مدیکال کالج​​​​​​​