Turkish Private Universities​​​​​​​

دانشگاه های خصوصی ترکیه​​​​​​​

دانشگاه های خصوصی ترکیه

Aydın University​​​​​​​

Koç University​​​​​​​

Işık University

Gedik University​​​​​​​

Arel University​​​​​​​

Maltepe University​​​​​​​

Altınbaş University​​​​​​​

دانشگاه باهچه شهیر واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 801  تا 1000 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۰ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Kültür University​​​​​​​

دانشگاه اوکان واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۴۴٨٣ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ١٠ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Haliç University​​​​​​​

دانشگاه کوچ واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۴۵۱ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۷ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Özyeğin University

دانشگاه بیلگی واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 1201 تا 1400 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۸ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

 29Mayıs University

دانشگاه ایشیک واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۴٢٠١ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٣ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد....

Sabancı University

دانشگاه سابانچی واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۴۰۱ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۳ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

 Esenyurt University

دانشگاه کولتور واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٢٩۶٨ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٨ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Medipol University​​​​​​​

دانشگاه تجارت واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٣٣٧٣ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Kadir Has University

دانشگاه روملی واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ١٠٣٧١ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Sabahattin Zaim University​​​​​​​

دانشگاه مدیپول واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 1201 تا 1500 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۲ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Rumeli University​​​​​​​

دانشگاه اوزیگین واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 801 تا 1000 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

​Gelişim University​

دانشگاه ایستینیه واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 601 تا 800 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٩ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Bilgi University​​​​​​​

دانشگاه مال تپه واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٣۴٧۵ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٩ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Acibadem University​​​​​​​

دانشگاه آجی بادام واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 351 تا 400 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Yeditepe University​​​​​​​

دانشگاه یدی تپه واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 1501 تا 1861 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۳ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Doğuş University

دانشگاه دوغوش واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ١١۴١ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Okan University​​​​​​​

دانشگاه اوسکودار واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٣۶۶۵ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

TOBB University​​​​​​​

دانشگاه آرل واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۵۵۶۴ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

TED University​​​​​​​

دانشگاه بزمی عالم واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۴۵٢۵ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۴ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Bezmialem Vakıf University

دانشگاه اسن یورت واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۵٢٧۴ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۴ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Commerce University​​​​​​​

دانشگاه اقتصادوتکنولوژی TOBB واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ۱001 تا 1200 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Ayvansaray University​​​​​​​

دانشگاه هالیچ واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۵٩۵۵ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٧ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Başkent University​​​​​​​

دانشگاه ینی یوزییل واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 6419 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۰ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Üsküdar University​​​​​​​

دانشگاه بیلکنت واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ۵۰۲ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۰ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Bilkent University​​​​​​​

دانشگاه آلتین باش واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۶٣۵٠ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٩ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Fatih Sultan Mehmet Vakif University

دانشگاه فاتح سلطان مهمت واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۶۴٠۴ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٧ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Çankaya University

دانشگاه کنت واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٨۴٢٩ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۴ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

دانشگاه ٢٩ مایس واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٨٣٨٢ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Yaşar University

Bahçeşehir University

دانشگاه آیوان سارای واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۷۷۲۲ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Ufuk University

دانشگاه اوفوک واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ۵۷۹۱در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Kent University

دانشگاه باشکنت واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی 1501 تا ۱۹۲۲ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۲ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Yüksek İhtisas University​​​​​​​

دانشگاه یوکیک ایحتیساس واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ۱۰۵۸۸ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۳ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Atılım University

دانشگاه یاشار واقع در شهر ازمیر و با رتبه‌ی جهانی ۱۰۰۱ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۰ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

Istinye University

دانشگاه گلیشیم واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 601 تا 800 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.

Çağ University​​​​​​​

دانشگاه کاراتای واقع در شهر قونیه و با رتبه‌ی جهانی ۱۰۰۱ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Ostim Technical University​​​​​​​

دانشگاه اوستیم تکنیک واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ١٠٧١۴ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٣ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Lokman Hekim University

دانشگاه لقمان حکیم واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ۸۱۷۲ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.

Yeni Yüzyıl University​​​​​​​

دانشگاه گدیک واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٧۵۴٢ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Ibn Haldun University​​​​​​​

دانشگاه ابن خلدون واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ٩١٨٨ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Biruni University​​​​​​​

دانشگاه صباح الدین زعیم واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۱۰۰۱ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۸ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد....

دانشگاه کادیرهاس واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 401 تا 600 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

دانشگاه بیرونی واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی ۱۱۰۰ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۶ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد....

دانشگاه آیدین واقع در شهر استانبول و با رتبه‌ی جهانی 601 تا 800  در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۱۲ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

دانشگاه تد واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی 600 تا 801 در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.

دانشگاه چانکایا واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ٢٩١٠ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۵ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد...

دانشگاه آتیلیم واقع در شهر آنکارا و با رتبه‌ی جهانی ٣٨٨٧ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٨ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

​​KTO Karatay University

دانشگاه چاغ واقع در شهر مرسین و با رتبه‌ی جهانی ۱۹۵۱ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۳ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Izmir University Of Economics​​​​​​​

دانشگاه اکونومی(اقتصاد) ازمیر واقع در شهر ازمیر و با رتبه‌ی جهانی ۱۱۰۰ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۸ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Tınaztepe University​​​​​​​

دانشگاه تیناز تپه واقع در شهر ازمیر و با رتبه‌ی جهانی ۱۸۰۵۸ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۳ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

Toros University​​​​​​​

دانشگاه تورس واقع در شهر مرسین و با رتبه‌ی جهانی ۷۰۱۸ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۴ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

دانشگاه بیلیم آنتالیا واقع در شهر آنتالیا و با رتبه‌ی جهانی ۷۵۱۵ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۷ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Bilim University​​​​​​​

Avrasya University​​​​​​​

دانشگاه اوراسیا واقع در شهر ترابزون و با رتبه‌ی جهانی ٧٠٣٢ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۴ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

 Hasan Kalyoncu University

دانشگاه حسن کالیونجو قاضی آنتپ واقع در شهر قاضی آنتپ و با رتبه‌ی جهانی ٨۴٨٠ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ٨ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Sanko University​​​​​​​

دانشگاه سانکو قاضی آنتپ واقع در شهر قاضی آنتپ و با رتبه‌ی جهانی ۹۹۸۰ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۳ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​...

Belek University​​​​​​​

دانشگاه آکیو یا بِلِک آنتالیا واقع در شهر آنتالیا و با رتبه‌ی جهانی ۱۰۴۰۲ در میان دانشگاه‌های برتر دنیا با ۴ دانشکده در ترکیه دانشجو می‌پذیرد.​​​​​​​..

021-26293744

با مدیکال کالج آرزوهایت را زندگی کن